07/12/2017 16:51

Vào năm 2008, Chung Tiếu Vĩ được chẩn đoán nhiễm HIV. Tin rằng cuộc đời mình đã kết thúc, anh ta sống buông thả tới... 7 năm sau mới biết rằng, mình đã bị chẩn đoán nhầm.