07/12/2017 14:16

Bảo vệ được nhân viên phát hiện đã tử vong sau khi gọi nhiều lần nhưng không thấy mở cửa.