09/10/2012 07:02

Bệnh Crohn là bệnh đoạn hồi tràng (đoạn cuối ruột non) bị tổn thương nằm ở vùng hố chậu phải, triệu chứng gần giống với...