05/09/2017 22:18

Chủ tiệm thuốc mới bắt đầu rải tiền bất chấp chờ đợi rất lâu, hàng trăm người thuộc đủ thành phần đã cố chen lấn, cô đẩy nhau để giành cho mình những tờ tiền "cô hồn"