09/07/2012 18:45

Dưới đây là đáp án tham khảo đề thi đại học môn Toán khối D năm 2012.