07/09/2017 11:03

Tôi không nghĩ một người hiền dịu, biết điều như em lại làm tôi bẽ mặt trước họ hàng như vậy.