10/02/2012 15:39

Với mục tiêu nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho hội viên là nhiệm vụ được các cấp hội phụ nữ huyện Thanh Thủy luôn quan tâm, thực hiện.