14/07/2012 07:22

Cứ mỗi khi mặt trời mọc, gia đình lại đưa người chết ra "phơi nắng" cho đến khi mặt trời lặn mới đưa vào nhà.