26/04/2012 17:00

"Đạo ý tưởng của người khác cũng được coi là tài năng, nhưng đó là tài năng ăn cắp” - một chuyên gia nhận định.