07/10/2017 09:37

Trong lịch sử thế giới, có nhiều tài liệu ghi nhận sự hiện diện của người khổng lồ hai đầu.