21/12/2012 19:45

Phải hỏi đến lần thứ 2, vị khách đi xe mới chịu khai rằng: “Em không còn gì trong người nữa đâu, chỉ còn… con dao thôi ạ”.

17/09/2012 09:21

Theo lời của ông Long, thanh kiếm này ông mua lại của một người Hoa ở bên kia biên giới đã lâu và thường treo ở nhà.