Đại lễ Đức Pháp vương Drukpa truyền Quán đỉnh Phật Dược Sư tại Hà Nội

07/04/2014 09:14

Sáng ngày 6/4, bậc hiện thân Phật Quan Âm Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng tăng ni phật tử cử hành Đại Pháp hội quán đỉnh cộng đồng Phật Dược sư.

Bậc hiện thân Phật Quan Âm Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa (quang lâm) viếng thăm chùa Quang Ân (Thanh Trì, Hà Nội) cử hành Đại Pháp hội quán đỉnh cộng đồng Phật Dược sư, cầu nguyện quốc thái dân an.

Đức Phật Dược Sư và năng lực chữa lành mọi tật bệnh

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-4

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-3

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-5

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-6

Sự kiện Đức Pháp Vương hiện diện tại Hà Nội đã được rất nhiều người dân và Phật tử mong chờ, đặc biệt Mật pháp quán đỉnh lần này (cách gọi khóa lễ trọng trong Phật giáo Kim Cương thừa) là quán đỉnh đức Phật Dược Sư, vị Phật có năng lực chữa lành mọi tật bệnh. Chính vì thế đã có gần 10 ngàn Phật tử tham dự đại lễ, nhiều người tỉnh xa đã cẩn thận đến chùa từ sáng tinh mơ để ổn định chỗ ngồi.

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-20

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-21

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-22

Trong buổi sáng, Tăng đoàn Truyền thừa cử hành khoá lễ cúng dàng Lục độ Phật Mẫu Tara và khoá Hoả tịnh Rio Sang Chod để tịnh hoá môi trường và tiêu trừ chướng ngại nơi thân tâm những ai có phúc duyên tham dự. Cuối giờ sáng sau lễ phóng sinh với hàng ngàn chú chim bay lượn trên khuôn viên chùa hót mừng tự do, Thượng toà trụ trì đọc lời chào mừng Đức Pháp Vương và cầu thỉnh Ngài chuyển bánh xe Pháp ban truyền quán đỉnh pháp tu Đức Phật Dược Sư cho toàn thể đại chúng:  "​Chúng con là hàng Tăng sĩ và Phật tử cùng có phúc duyên hy hữu được hạnh ngộ quy y Đức Pháp Vương. Dẫu trí tuệ hẹp hòi, trình độ Phật pháp còn sơ cơ, chúng con cũng biết rằng cơ hội được hạnh ngộ bậc chân Hóa thân Đức Phật Quan Âm thật lớn lao, không chỉ cho bản thân mà còn lợi ích hết thẩy mọi người, không chỉ trong hiện đời mà còn trải dài nhiều kiếp. Chúng con hiểu rằng nguyên nhân của mọi bệnh tật khổ đau trong luân hồi đến từ vô minh, và chừng nào chưa giác ngộ, còn phiền não vô minh thì hơn bao giờ hết chúng con vẫn cần nương tựa vào Ngài, bậc che chở dẫn dắt chúng con khỏi sinh tử luân hồi để vững bước trên hành trình hạnh phúc giác ngộ...".

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-18

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-19

Trước lời thỉnh cầu và tâm nguyện thiết tha thỉnh Pháp của chư Tăng Ni Phật tử Thủ đô, Đức Pháp Vương đã từ bi trao truyền giáo pháp quán đỉnh. Ngài giảng về ý nghĩa Phật Dược sư là vị Phật có khả năng chữa lành mọi tật bệnh, cả bệnh tật của Thân và của Tâm là nguyên nhân dẫn đến phiền não khổ đau của con người. Đức Phật Dược sư được quán tưởng trong sắc thân một mặt, hai tay, thân giác ngộ là ánh sáng thanh tịnh màu sắc xanh lưu ly đầy năng lượng chữa lành. Tay phải trong thế Thí nguyện ấn trì giữ thảo dược, tay trái để ngửa trì giữ bình bát chứa đựng thần dược đem diệu cam lồ diệt trừ vô lượng tật khổ và viên mãn mọi tâm nguyện của chúng sinh.

Ý nghĩa của việc Quy y Tam bảo

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-9

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-10

Đại chúng được Pháp Vương chỉ dạy về Bồ đề tâm, tinh tuý Đại thừa cũng là nền tảng của Kim Cương thừa. Phật tử lúc này quán tưởng bậc Thầy là đức Phật Dược sư và sau khi nhận giới này các Phật tử tham dự cũng được phép quán tưởng tự thân là đức Phật Dược Sư. Đây là tinh tuý giáo pháp và phương tiện thiện xảo của Kim Cương thừa. Sau khi Đức Pháp Vương ban khẩu truyền câu chân ngôn Đức Phật Dược sư, đại chúng tham dự đã cùng phát nguyện: "Xin thỉnh cầu Đức Phật Dược sư ban cho con sự gia trì! Con nguyện trì giữ dòng ban phước gia trì từ Ngài, bất khả phân với Đức Pháp Vương bậc Căn bản Thượng sư để thực hành vì lợi ích bản thân cùng hết thảy hữu tình chúng sinh trong Pháp giới!”

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-14

Rất nhiều người dân và Phật tử tham dự đã xúc động lắng nghe lời giảng và thành tâm đón nhận giáo pháp khai thị của Đức Pháp Vương. Sau đó, nghi lễ quán đỉnh bắt đầu với phần Quy y, Phát Bồ đề tâm là giáo lý nền tảng của Tiểu thừa và Đại thừa. Đức Pháp Vương cặn kẽ giảng thêm các đối tượng Quy y trong Kim Cương thừa, theo đó ngoài Tam bảo Phật – Pháp – Tăng, Kim Cương thừa còn giới thiệu cho chúng ta Tam Căn Bản hay ba đối tượng quy y khác Guru hay Căn bản Thượng sư (tương ứng với Phật), Daka (tương ứng với Pháp) Dakini (tương ứng với Tăng). Chư Daka là tinh tuý thực hành từ bi lợi ích hữu tình, trong khi chư Dakini, trong tiếng Tạng gọi là Khandro tiêu biểu trí tuệ nội chứng siêu việt, biểu trưng cho năng lượng trí tuệ Mẫu tính dẫn dắt ta chứng đạt tính không.

Đặc biệt, Căn bản Thượng sư trong Kim Cương thừa là đối tượng quy y tối thượng, vì Ngài là hiện thân tinh tuý của cả Tam Bảo và Tam Căn bản, tượng trưng cho tinh tuý mười phương ba đời chư Phật. Thân Ngài là Tăng, lời Ngài là Pháp, tự tính tâm giác ngộ của Ngài là Phật. Bởi sự giác ngộ và sự bất khả phân với chư Phật mười phương nên trong giáo lý Kim Cương thừa, bậc Căn Bản Thượng sư được xem là bất khả phân với mọi chư Phật Bản tôn, trong đó có Đức Phật Dược sư. Đây là phương tiện vô cùng thiện xảo của Kim Cương thừa.

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-7

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-8

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-11

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-12

Đức Pháp Vương cũng nhấn mạnh về sự gia trì cảm ứng của chư Phật, Bồ tát vốn hiển diện khắp nơi trong pháp giới với những ai có tâm chí thành và sự tinh tấn thực hành Phật pháp. Vì tâm chí thành của người dân và Phật tử Việt Nam, vì nhân duyên của người dân Việt nam với Truyền thừa Drukpa, truyền thừa Rồng thiêng, và với đức Quan Âm mà Ngài là hiện thân, nên Ngài đã không quản ngại khó nhọc xa xôi hoan hỷ quay trở lại Việt nam nhiều lần ban truyền quán đỉnh, chia sẻ Phật pháp, cầu nguyện quốc thái dân an và hỗ trợ Phật tử trên con đường trưởng dưỡng các phẩm hạnh Từ bi - Trí tuệ.

Ngài cũng chia sẻ rằng trong nhiều quốc gia Ngài có duyên viếng thăm, Việt Nam là đất nước đón nhận nhiều sự gia trì, nhờ vào tín tâm chân thành của người dân và sự kết nối thanh tịnh của các Phật tử đón nhận quán đỉnh. Chính vì thế, mỗi lần Pháp Vương ban quán đỉnh thường có nhiều điềm cát tường thù thắng như cầu vồng, mưa gia trì, mây hình Rồng và hình Phật Quan Âm… xuất hiện, biểu lộ cho tâm thanh tịnh của đại chúng tham dự đã chiêu cảm được năng lực gia trì của chư Phật Bồ tát, Hộ pháp thiện thần trong khắp pháp giới. 

Pháp hội quán đỉnh kết thúc viên mãn vào lúc 4h chiều trong ân phúc gia trì, niềm an lạc và cảm xúc đạo vị. Đại chúng tham dự hoan hỷ đón nhận Tứ quán đỉnh cùng các phẩm vật gia trì như dây hộ thân, thuốc gia trì, nước cam lộ, ảnh Phật Bản tôn và chứng điệp Quy y từ bậc Thượng sư và Tăng đoàn. Trong ánh nắng chiều và sắc màu rực rỡ cua Đàn tràng, toàn bộ khuôn viên chùa Quang Ân lúc này như được tịnh hoá, trở nên rực rỡ sống động như Mandala (cảnh giới) giác ngộ của Đức Phật Dược sư thù thắng.

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-1

duc-phap-vuong-tung-kinh-duoc-su-2

- Lễ ban truyền quán đỉnh Đức Phật Dược Sư là hoạt động Phật sự chính thức đầu tiên trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Việt Nam lần thứ năm của Đức Pháp Vương và Tăng đoàn Truyền thừa. Chuyến viếng thăm lần này có chủ đề "Yêu thương trong hành động", kéo dài trong khoảng thời gian 3 tuần tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, T/p Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

- Theo lịch trình,Đức Pháp Vương và Tăng đoàn sẽ rời Hà Nội tiếp tục  hành trình quán đỉnh tại chùa Trùng Khánh (Nam định) vào ngày mai (thứ hai 7/4), trước khi đi tiếp về Chùa Hoàng Long (Phú Thọ) và quay trở về Đại Bảo tháp Mandala Ngũ Trí tại trụ  xứ Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) để cử hành Đại Pháp hội quán đỉnh cộng đồng và Đại lễ cầu siêu vào Chủ nhật tuần sau.

Đức Phật Lục Độ Mẫu Tara cũng là một hóa thân của Đức Phật Quán Thế Âm. Kinh Pháp viết rằng Ngài được sinh ra từ giọt nước mắt của Đức Phật Quán Thế Âm

Khoá lễ Hoả tịnh Rio Sang Chod giúp để tịnh hoá môi trường và tiêu trừ chướng ngại

Nguồn: Minh Phương(CL)

Clip đang được xem nhiều nhất: Táo tợn giật phăng túi nhẫn từ tay chủ tiệm vàng ở Hà Nội