13/03/2017 14:19

Con người ngày càng theo hiện đại hoá mà phát triển không ngừng tiến bộ, có biết bao những phong tục tập quán lạc hậu xa xưa đã bị loại bỏ.