21/11/2020 08:33

Chỉ vì chút sơ sểnh của người lớn mà hậu quả để lại không gì có thể bù đắp được.