30/05/2016 13:42

Có những kỹ năng bạn chỉ cần không đến 6 tháng để học nhưng có thể sử dụng nó suốt đời.