11/05/2021 06:57

Để thử độ chính xác của khẩu súng mới mua, Vũ Tuấn Dũng đứng từ trên chung cư cao tầng, chĩa thẳng nòng súng hướng vào người đi đường rồi bóp cò.