03/10/2018 15:39

Sau 12h đêm, nhóm đối tượng rời khỏi nơi tụ tập đi tới vùng ven đô cướp bất kì ai mà chúng bắt gặp.