17/03/2023 22:49

Kết quả kiểm tra trong hành lý của 4 tiếp viên có thuốc lắc và methamphetamine.