08/08/2020 11:29

Trước khi công bố nhiễm Covid-19, bệnh nhân 786 và 787 đi uống cà phê, tiếp xúc hàng trăm người.