05/02/2024 11:41

Khác xa so với kiểu ăn mừng truyền thống của dân thường, trong cung lại có những phong tục riêng biệt để thể hiện địa vị cao sang của mình.