14/06/2018 15:00

Mỗi bức tranh thêu chữ thập phù hợp với các mệnh kim mộc thủy hỏa thổ tùy theo gia chủ, mang lại ý nghĩa khác nhau, cần lưu ý cách treo để mang lại điều tốt cho gia đình.