25/12/2013 08:18

Thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bổ sung thêm "ngày, tháng, năm chết".

31/05/2012 15:22

Giá bán lẻ điện sẽ do đơn vị điện lực xây dựng căn cứ cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện do Thủ tướng quy định tại các điều luật liên quan.