24/12/2014 16:10

Nhà Trắng tuyên bố Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.