03/03/2022 16:58

Khi đến các cửa hàng, Thịnh giả vờ nói chuyện với nhân viên nhằm đánh lạc hướng để con trai 8 tuổi lẻn vào trộm tài sản.