30/05/2014 10:06

Gần đây nhất Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã phát hiện 6 tấn chanh quả tươi nhập từ Trung Quốc có dư lượng Carbendazim 0,7mg/kg vượt mức MRL quy định.