20/01/2015 15:04

Trong số 5 người trên thuyền chỉ có 1 người bơi được vào gò đất trên sông.