10/09/2019 15:38

Steve Jobs từng nói: "Hãy cứ khát khao, hãy luôn dại khờ". Cuộc sống luôn nhiều thứ thách và khó tránh được những thất bại.