18/05/2015 11:24

Rất nhiều người không dám tin cô gái Xuân Mai 20 tuổi hiện tại là "Con cò bé bé" Xuân Mai ngày xưa.