08/01/2014 07:05

Bệnh viện Xanh Pôn cho biết bệnh nhân bị cắt chân đang thuốc an thần nhẹ, các vết thương khô, không có dấu hiệu nhiễm khuẩn nhưng tiên liệu tính mạng rất xấu.

06/01/2014 16:34

Phó Giám đốc BV Xanh Pôn cho biết kíp trực không hề biết con gái bệnh nhân Dung ngăn cản hay giúp cậu cắt chân mẹ.