07/01/2022 17:43

Trong 3 năm từ 2022-2024, có 1 con giáp đen đủi vừa đụng Thái Tuế lại trong hạn Tam Tai, cần đặc biệt cẩn trọng.

14/11/2016 22:19

Trong năm 2017, những con giáp này phạm Thái Tuế nên dễ gặp phải những chuyện đen đủi không mong muốn.