03/11/2021 09:11

Sau khi rà soát và phát hiện thiếu 102 triệu đồng so với xác nhận ban đầu, huyện Thanh Chương đã tìm người nhận tiền ngoài danh sách và đã tìm được thêm 30,5 triệu đồng.

22/10/2020 10:16

Ngày 21/10, tỉnh Quảng Bình vẫn mưa nặng hạt, người dân vùng lụt bị cô lập phải sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.