29/12/2014 07:43

Những vấn đề sát sườn và liên quan mật thiết đến đời sống của người dân như họ được hưởng lợi gì khi Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) sẽ được áp dụng từ đầu năm 2015?