29/12/2016 08:59

Giữa buổi xã hội có sự thay đổ mà thân phận chị em phụ nữ Việt vẫn còn chưa được giải phóng khỏi cổng nhà, Đạm Phương nữ sử cảm điều ấy nên ra sức hoạt động cho nữ quyền.