05/01/2019 07:42

Cuộc sống ngắn ngủi nhưng con người dường như đang lãng phí rất nhiều thời gian, tâm sức vì những việc không đáng.