04/04/2018 11:03

Tình yêu thì không có lỗi, cũng chẳng có đúng hay sai. Nhưng người yêu và cách yêu thì có đấy!