30/11/2023 10:09

Nếu có 3 điềm báo này thì đã đến lúc bạn nên nghiêm túc để sửa chữa.