25/12/2013 08:18

Thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bổ sung thêm "ngày, tháng, năm chết".