24/12/2013 13:44

Wendy Nguyễn là một tấm gương thành công trong cuộc sống nhờ tình yêu lớn với thời trang.