22/06/2021 22:13

Qua kiểm tra 16 sàn giao dịch điện tử do Dương quản trị, cảnh sát xác định có khoảng 115.726 tài khoản, tổng số dư hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra 611 tỷ đồng.