06/03/2024 09:20

Nước là nguồn sống của con người, là một trong những chất quan trọng cần thiết cho sự sống còn, đồng thời nó cũng là thành phần quan trọng nhất của cơ thể sống. Vậy nước trên Trái đất đến từ đâu? Tại sao nó đã chảy trên trái đất suốt 4,6 tỷ năm và vẫn chảy liên tục?