05/01/2015 10:02

Gạt những chuyện chính sự sang một bên, các nhà lãnh đạo thế giới trở nên thoải mái vui vẻ mỗi khi trở về bên gia đình và các con.