05/05/2016 21:13

Julie Lythcott - nguyên trưởng khoa phụ trách sinh viên năm nhất, ĐH Stanford - đã chia sẻ những kỹ năng một thanh niên 18 tuổi cần phải có.