08/06/2023 11:07

Gần 13 triệu sĩ tử Trung Quốc đã chính thức bước vào kỳ thi đại học năm 2023.