18/01/2022 15:20

'Mọi hành vi xâm phạm sức khỏe thân thể người khác là vi phạm pháp luật vì vậy nhân viên đánh người tại shop Trang Nemo sẽ bị xem xét xử lý theo quy định', luât sư Tiền nhận định.