22/05/2023 16:10

Đây được coi là thảm họa lũ lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua tại Italia.