10/10/2021 20:53

Như vậy, trung bình, mỗi phút trôi qua, có đến gần 440 chiếc ô tô được đặt hàng.