26/05/2021 07:52

CV xin việc là “hiện thân” cho hình ảnh của ứng viên trong mắt nhà tuyển dụng. Thông qua hình thức viết và gửi CV xin việc, nhà tuyển dụng sẽ bước đầu đánh giá mức độ nghiêm túc và chuyên nghiệp của ứng viên để cân nhắc xem có nên tiếp tục tìm hiểu sâu hay không.