02/03/2018 18:17

Nam bệnh nhân cho biết, lý do muốn tháo khớp ngón tay vì đó là bàn tay đánh vợ.