30/11/2023 17:27

Kiểu người thích khoe khoang sự thông minh của mình thì đó chính là người cực kỳ thấp kém. Họ hay dùng những ngôn từ hoa mỹ nhưng đó là kiểu người rất kém phúc.

09/06/2021 16:38

Người thích khoe khoang sự thông minh của mình thường là những người thấp kém. Hay dùng ngôn từ hoa mỹ nhưng lại là một người kém phúc phận.