11/09/2019 10:37

Là người đàn ông nên học cách kiềm chế cảm xúc của mình, có như vậy thì hôn nhân mới bền vững.